Vattenrådets nya karta

Lyckebyåns vattenråd ger ut en folder med en karta över Lyckebyåns, Nättrabyåns och Silletorpsåns avrinningsområden.

Lyckebyåns avrinningsområde är drygt 800 km² i sydöstra Småland och Blekinge. 14 vattendrag, 9 sjöar och 12 grundvattenförekomster finns utpekade enligt vattenförvaltningen. De större sjöarna är Yggersrydssjön, Skärsjön, Löften och Törn. Huvudfåran följer i 10 mil en sprickdal ned mot havet och i hela området återfinns tydliga spår av inlandsisen.

Nättrabyåns avrinningsområde är 440 km². Dess källområde är beläget på den sydsmåländska sjö- och slättbygden. I avrinningsområdet finns 10 vattendrag, 6 sjöar och en grundvattenförekomst utpekade enligt vattenförvaltningen. De största sjöarna är Flaken, Kvesen, Nätterhövden och Stora Alljungen. Ån är 6 mil lång och rinner i en sprickdal genom ett sjörikt område som övergår till ett flackt och sjöfattigt kustlandskap.

Silletorpsån är en mindre å vars avrinningsområde är 144 km², beläget inom Blekinge län. Ån är ca 3 mil lång och rinner upp runt sjöarna Bredasjön, Sillhövden och Kroksjön vid norra gränsen av Blekinge. Landskapet runt ån utgörs av en småkuperad urbergsslätt i norr, mestadels skogbevuxen, som övergår till ett flackare kustlandskap i söder.