Fakta och styrdokument som rör Lyckebyån och åns avrinningsområde

Ett avrinningsområde är ett landområde där allt vatten som regnar inom området bildar sjöar, vattendrag och grundvatten som sedan rinner till samma större å. Avrinningsområdet begränsas av topografin.

Här finns även vattenförbundets recientkontroller.

VISS - Vatteninformation Sveriges hemsida bygger på en databas som innehåller mängder med miljöinformation om mer än 27 000 svenska vattenförekomster. Här finner du miljökvalitetsnormer, statusklassningar och förslag på åtgärder för att vattenförekomsterna ska nå normerna. Flertalet vattendrag, sjöar och grundvattenförekomster inom Lyckebyåns avrinningsområde kan sökas, och de presenteras med såväl kartor som med tabeller. https://viss.lansstyrelsen.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Kronoberg erbjuder i samverkan med Vattenmyndigheten beskrivningar av olika avrinningsområden som rinner ut vid Blekingekusten. Lyckebyåns avrinningsområde omfattas, med en kort beskrivning av mark och vattenförekomster/flöden, även en karta över området, samt en kort ekonomisk geografisk beskrivning. Klicka på länken och läs kort om vad vattenmyndigheten kan erbjuda, scrolla också ned till Lyckebyån https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/miljo-och-vatten/vattenforvaltning.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyckebyån tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt och länsstyrelsen i Kalmar är utsedd till Vattenmyndighet för distriktet. Samverkan sker på olika sätt och Vattenmyndigheterna samordnar bland annat Länsstyrelsens vattenförvaltningsarbete, och beslutar om Förvaltningsplan, en sammanfattning av vattenförhållandena och vattenförvaltningen i vattendistriktet. Åtgärdsprogram och Delåtgärdsprogram, som innehåller information om juridiskt bindande åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Det handlar till exempel om vägledning, tillsyn och att ta fram information som andra aktörer behöver för sitt vattenförvaltningsarbete. Miljökvalitetskrav och normer som är ett juridiskt styrinstrument för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser på miljöområdet, till exempel vid tillståndsprövning och tillsyn. Miljökvalitetsnormerna ställer krav på myndigheter och styr indirekt också verksamhetsutövare och enskilda.

Varje Länsstyrelse har ett beredningssekretariat som har i uppgift att hjälpa vattenmyndighetens arbete med vattenförvaltning. Arbetet ska genomföras i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund, vattenråd och andra lokala vattenintressenter. Samverkan med Lyckebyåns vattenförbund sker även genom Lyckebyåns vattenråd.

Vattenmyndighetens hemsida för Södra Östersjön innehåller bland annat fakta om Södra Östersjön, planer och åtgärder för Södra Östersjöns vattendistrikt, utmaningar i Södra Östersjöns vattendistrikt, Vattendelegationen Södra Östersjön. https://www.vattenmyndigheterna.se/vattendistrikt/sodra-ostersjon.html Länk till annan webbplats.

Förvaltningsplan för vatten 2022-2027 Södra Östersjöns vattendistrikt , 28 MB, öppnas i nytt fönster.

Åtgärdsprogram för vatten 2022-2027 Södra Östersjöns vattendistrikt , 9 MB, öppnas i nytt fönster.

Delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022-2027 Södra Östersjön , 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt , 169 kB, öppnas i nytt fönster.

Recepientkontroll