Lyckebyåns vattenråd

Lyckebyåns vattenråd är ett lokalt forum, tänkt att fungera som en kanal mellan ansvariga myndigheter, berörda aktörer och allmänheten. I styrelse ingår representanter från berörda kommuner, näringsliv, föreningar och fastighetsägare samt Lyckebyåns Vattenförbund.

Vattenrådet

Vattenråd för Lyckebyån, Silletorpsån och Nättrabyån samt vattendragen öster om Lyckebyån i Blekinge.

Vattenrådet är en samverkansform där intressenter inom åarnas avrinningsområden diskuterar vatten och vattenfrågor av olika slag. Exempel på detta arbete är hanterandet av de lokala vattenresurserna och hur man i olika avseende kan öka medvetenheten kring vattenfrågor.

Farhågor inför framtiden är en allt lägre vattennivå i området och därtill effekten av minskad kalkning. Vilket innebär utmaningar att motverka försurning, återställa sjöar och vattendrag samt medverka till noggrann skötsel av olika fördämningar i avrinningsområdena.

Vattenrådets karta visar Lyckebyåns avrinningsområde Öppnas i nytt fönster. samt Nättrabyåns och Silletorpsåns avrinningsområde Öppnas i nytt fönster..

Vattenmyndigheterna ger ut material och Vattenrådets område tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt.

Vattenråd handledning , 567 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åarnas avrinningsområden (åtgärdsområden) beskrivs nedan, med länkar till VISS länsstyrelsens vattenkarta, samt länsstyrelsens värdetraktsbeskrivningar. Även en bild från Förvaltningsplan 2020-2027.

Nättrabyåns avrinningsområde är 440 km². Dess källområde är beläget på den sydsmåländska sjö- och slättbygden. I avrinningsområdet finns 10 vattendrag, 6 sjöar och en grundvattenförekomst utpekade enligt vattenförvaltningen. De största sjöarna är Flaken, Kvesen, Nätterhövden och Stora Alljungen. Ån är 6 mil lång och rinner i en sprickdal genom ett kulligt platåområde och övergår till ett starkt kuperat dallandskap, rikt på småsjöar. Den övergår vidare söderut till ett flackt och sjöfattigt kustlandskap.
Nättrabyån med omgivningar har historiskt använts till en mängd aktiviteter som har kopplingar till vattnet. Allt från industrier, jordbruk och kraftverk till historiska kulturmiljöer. Den sällsynta ormbunken safsa växer i mer strömmande partier, även den rödlistade hårklomossan återfinns här. Såväl strömstare som forsärla förekommer också i anslutning till ån.
Välkända besöksmål är exempelvis naturreservat och olika natur- och kulturhistoriska miljöer

Värdetraktsbeskrivning Nättrabyån , 986 kB, öppnas i nytt fönster.

Nättrabyåns åtgärdsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Silletorpsån är en mindre å vars avrinningsområde är 144 km², beläget inom Blekinge län. Ån är ca 3 mil lång och rinner upp runt sjöarna Bredasjön, Sillhövden och Kroksjön vid norra gränsen av Blekinge. Landskapet runt ån utgörs av en småkuperad urbergsslätt i norr, mestadels skogbevuxen, som övergår till ett flackare kustlandskap i söder.
Silletorpsån är ganska näringsfattig och har sommartid mycket låg vattenföring. Samtidigt är naturen värdefull då skogsmarken är rik på lövskog, som till minst hälften består av ädellöv. Silletorpsåns huvudfåra är nedströms Rödeby, nationellt utpekad som ett värdefullt vatten för havsvandrande öring genom att vandringshinder tagits bort. Nedströms om Södra Sillsjön har ån även en rik förekomst av flodpärlmussla och hårklomossa.
Välkända besöksmål är, vid sidan om fiskevatten, en natur- och kulturhistoriskt bevarad miljö bland annat runt Bubbetorp.

Värdetraktsbeskrivning Silletorpsån , 767 kB, öppnas i nytt fönster.

Silletorpsåns åtgärdsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyckebyåns avrinningsområde är drygt 800 km² i sydöstra Småland och Blekinge. 14 vattendrag, 9 sjöar och 12 grundvattenförekomster finns utpekade enligt vattenförvaltningen. De större sjöarna är Yggersrydssjön, Skärsjön, Löften och Törn. Huvudfåran följer i 10 mil en sprickdal ned mot havet och i hela området återfinns tydliga spår av inlandsisen.
Samordning kring vattnet har haft en stor betydelse för människor genom alla tider. Detta avspeglar sig i en karaktäristisk natur men även genom en välbevarad kulturhistorisk miljö i området. En blandning av skogs- och jordbruksmarker där traditionella bruksorter återfinns längs vattendragen. I Blekinge breder dalgången ut sig i ett öppet odlingslandskap med rullstensåsar och variationsrika betesmarker. Ett flertal av avrinningsområdets sjöar och våtmarksområden har högt ornitologiskt värde och med en speciell flora/fauna i åns översvämningsområden, slåtterängar och kustnära vatten.
Välkända besöksmål är exempelvis naturreservat, glasbruksorter, utvandrarbygder vandringsleder och fiskemöjligheter.

Värdetraktbeskrivning Lyckebyån , 746 kB, öppnas i nytt fönster.

Lyckebyåns åtgärdsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.