Beslut om samverkansbidrag till Vattenrådet för Lyckebyån, Sillertorpsån, Nättrabyån 2024

Länsstyrelsen beslutar att betala ut 42 000 kr i bidrag för arbetet under 2024. Med beslutet förlängs också avtalet mellan Vattenmyndigheten och Vattenrådet för Lyckebyån, Sillertorpsån, Nättrabyån med flera mindre vattendrag.

Beskrivning av ärendet
En redovisning av verksamheten för 2023 samt ansökan om årligt bidrag för 2024 har kommit in till Vattenmyndigheten. Tack för era synpunkter och svar. Vi tar med oss dessa till kommande verksamhet.
Motivering till beslutet
Vattenmyndigheten godkänner redovisningen och anser att vattenrådet uppfyller de kriterier som framgår av avtal (dnr 537-4052-2019). För 2024 beviljas vattenrådet bidrag på 42 000 kr.
Enligt ovanstående avtal förlängs också avtalet med oförändrade villkor ett år i taget, under förutsättning att Vattenmyndigheten erhåller medel för ändamålet och om avtalet inte sägs upp skriftligen av endera parten tre månader före avtalstidens utgång.
Information
Vattenrådet har genom avtalet tagit på sig att årligen skicka årsredovisning som ska innehålla verksamhetsredogörelse och ekonomisk redovisning. Bidraget är ett stöd för verksamheten och kan användas till omkostnader i samband med samverkansaktiviteter och för vattenrådets eget arbete med sammanställning av synpunkter till länsstyrelsen.