Halverar kalkningen-påverkar djur och frigör tungmetaller

Skrivelse till Havs- och Vattenmyndigheten för att påpeka vikten av kalkning i Lyckebyåns avrinningsområde. Artikel i Barometern. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skrivelsen till Havs- och Vattenmyndigheten:

Kalkning av Lyckebyåns avrinningsområde

Sammanfattning

Efter kommunikation med miljöministern och Klimat- och Näringslivsdepartementet vänder sig Lyckebyåns Vattenförbund till Havs- och Vattenmyndigheten för att påpeka vikten av fortsatt kalkning i Lyckebyåns avrinningsområde.

Bakgrund

Efter vår skrivelse till Miljöministern och påföljande svar från Klimat- och Näringslivsdepartementets står det klart att Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) arbetar med att formulera en nationell strategi för kalkning i svenska vattendrag och sjöar. I samband med detta arbete vill Lyckebyåns Vattenförbund påtala det kalkningsarbete som bedrivits sedan 1980-talet i vårt intresseområde (se bilaga 3) och vikten av dess fortsättning. Kalkningen ledde under 1990- och 2000 talen till avsevärt förbättrade (högre) pH-värden i avrinningsområdet. De neddragningar i statsanslag till kalkningsverksamheten som har skett de senaste 10 åren har dock lett till nya sänkningar av pH-värdet på kritiska lokaler.

I Lyckebyåns avrinningsområde har en omfattande glasbruksverksamhet bedrivits under historisk tid. Detta har medfört signifikanta deponier av tungmetaller, såväl i omgivande markområden som i sjöars och åars bottensediment. Lägre pH-värden kan komma att leda till ökade metallutfällningar samt att tungmetallerna frigörs. Detta kan i sin tur leda till en avsevärt försämrad dricksvattenskvalité inom samtliga tre kommuner i avrinningsområdet. Ett lägre pH-värde i avrinningsområdet leder även till påverkan på försurningskänsliga djur, som musslor och fiskar. T ex påverkas flodpärlmusslans och laxfiskars reproduktion starkt av sänkta pH-värden. En utarmad biodiversitet kan även leda till att Lyckebyån inte längre uppfyller Vattendirektivets krav på god ekologisk status

I den nya kalkningsstrategin bör HaV även ta i beaktande att tillförda medel fördelas på ett optimalt sätt. Med stora neddragningar i de övre två tredjedelarna av avrinningsområdet, där pH-värden under 5 har uppmätts, påverkas hela systemet mycket negativt. Vid strategiarbetet och planeringen måste avrinningsområdet betraktas som en helhet.

Avslutande yttrande

Det vore synnerligen olyckligt om regeringens kortsiktiga spariver skulle ödelägga ett framgångsrikt miljöarbete som pågått sedan 1980-talet och bryta upparbetade rutiner och samarbeten. I förlängningen kan förminskad kalkning leda till mycket höga kostnader genom att vattentäkter drabbas av höga tungmetallinnehåll med klara hälsorisker för människor och djur. Vi hoppas därför att få HaVs stöd vad gäller fortsatt kalkningsarbete för upprätthållande av ett pH värde på lägst 6 i hela Lyckebyåns avrinningsområde.

Lyckebyåns vattenförbund ser fram emot en positiv dialog med Havs och Vatten myndigheten kring kalkningsfrågorna, då det också är ett stort samhällsengagemang för vatten och fiskeaktiviteter i regionen och stabil god vattenmiljö är en förutsättning för detta.

För Lyckebyåns vattenförbund

Bo Sunesson Ordförande

Bengt Persson Styrelseledamot

Åsa Albertsson Emmaboda kommun

Bill Hansson Docent Kemisk ekologi

Susanne Erland Docent Mikrobiologisk Ekologi

------------

Foto: Peter Lejon Barometern

Foto: Peter Lejon Barometern