Lyckebyåns dag

Uppdatering från föreläsningarna på Lyckebyåns dag, som påminnelse för alla er som deltog och som kan väcka alla med intresse för vattnet i Lyckebyåns avrinningsområde!

Lyckebyåns historia

Per Melin med sin djupa kunskap om Lyckebyåns historia, berättar kort om en lång historik i området runt Lindås.

I sitt föredrag ”Något om Lyckebyåns historia” försökte Per Melin beskriva åns betydelse under 12.000 år. Från den våldsamma isälven till dagens sömniga å. För de första invånarna var den en viktig transportled, ett riktmärke i landskapet men också skafferi. Här fångade man den livsviktiga fisken. Våra äldsta boplatser hittar vi därför längs åns vattensystem. Under järnåldern och tidig medeltid hämtade vi myrmalm längs åns våtmarker. Ingen annan plats i norra Europa har så många lämningar efter järnframställningsplatser som östra Småland. Under 1800-talet var det vattenkraften som förvandlade de sömniga bondbyarna till dagens industrisamhälle.

Glasbrukens påverkan på Lyckebyån

Jens Johannissons powerpoint , 5 MB, öppnas i nytt fönster. ger mycket information om bland annat glasbrukens påverkan på Lyckebyån och dess biflöden, både förr och nu.

Grip on Life - Våtmarksprojekt

Logotyper

Therese Asp från Länsstyrelsen i Blekinge redogör för ett pågående våtmarksprojekt Grip on Life, som arbetar med våtmarker i skogsmarker, ett stort projekt som sker i samverkan med Skogsstyrelsen och andra partner i hela Sverige.

GRIP on LIFE IP - ett EU finansierat LIFE projekt som pågår mellan åren 2018-2025.

Förstora bilden

Projektet bedrivs från Västerbotten i norr till Blekinge i söder och har 16 partners. Skogsstyrelsen är projektägare och med i projektet är 7 Länsstyrelser med tillhörande Skogsstyrelsedistrikt, skogsägarföreningarna, Våtmarksfonden, Ume- och Vindelälvens fiskeråd, Bottenhavets vattendistrikt, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

Projektet jobbar med att påbörja implementeringen av Art- och habitatdirektivets åtgärdsprogram (den s.k. PAF:en) i Sverige. För att begränsa oss så har vi valt att jobba med vatten och våtmarker i skogslandskapet. Detta på grund av att vi i Sverige har mycket av dessa miljöer, de är viktiga för både människor och djur och för att de sedan lång tid tillbaka har påverkats negativt vilket gör att de är i stort behov av åtgärder för att må bättre. GRIP on LIFE IP jobbar inte för att vi ska sluta nyttja våra viktiga naturresurser utan med att hitta de bästa arbetssätten för ett hållbart nyttjande av våra naturresurser.

Lyckebyån, foto Maria LarssonFörstora bilden

Lyckebyån, foto Maria Larsson

Till skillnad från mer traditionella LIFE projekt som koncentrerar sig på att genomföra fysiska åtgärder jobbar GRIP on LIFE IP mer med de mjuka delarna av åtgärdsarbetet. Vi jobbar med samverkan, information, utbildning och rådgivning. För att skapa långsiktigt hållbara lösningar behövs samverkan! Detta jobbar vi bland annat med i Blekinge i Mieån och Lyckebyån där de som har intresse i de båda åarna tillsammans jobbar fram långsiktigt hållbara förvaltningsplaner för att nå en hållbar Mieå och en hållbar Lyckebyå.

Håvning av bottenfauna, foto Henrik StenholmFörstora bilden

Håvning av bottenfauna, foto Henrik Stenholm

Vi utvecklar nya arbetssätt och metoder samt utvärderar effekten av åtgärder - gör vi rätt sak på rätt plats och med rätt metod? Först då vi vet det så får vi bäst nytta för plånbok och natur. I Blekinge gör vi detta genom att m h a fiskräknare följa upp tidigare genomförda åtgärder av vandringshinder i Nättrabyån och Bräkneån och vi har testat en ny restaureringsmetod i Mieån, Hartijokimetoden, som går ut på att luckra upp befintlig botten och nyttja det material som finns på plats istället för att föra dit nytt material. Även detta följs upp genom elfiske och provtagning av bottenfauna för att se vilken effekt åtgärd haft på livet i vattnet.

Lyckebyån_våtmark Strågeryd_foto Robert EkholmFörstora bilden

Lyckebyån_våtmark Strågeryd_foto Robert Ekholm

Hur får vi till fler åtgärder i vatten och våtmarker och ett mer hänsynsfullt brukande av skog intill vatten? Genom att sprida kunskap om nytta med åtgärder, öka kunskapen om vatten och våtmarker samt arter knutna till dessa miljöer och visa på goda exempel hoppas vi kunna inspirera till åtgärder och ett hänsynsfullt brukande.

Att sprida kunskap och information är något av det absolut viktigaste som vi arbetar med inom GRIP on LIFE. Hur mår våra vatten och våtmarker, hur kan man tänka/göra som allmänhet/markägare för att våra vatten och våtmarker samt de arter som behöver dem ska må så bra som möjligt? Vilka nyttor levererar välmående vatten och våtmarker oss människor som vi får helt gratis? Detta viktiga arbete görs genom en rad olika aktiviteter via olika typer av kanaler samt riktar sig till olika målgrupper. Allt för att nå ut så brett som möjligt.
I slutändan handlar det här miljöarbetet om att kunna fortsätta nyttja våra resurser på ett klokt och miljövänligt sätt, så att miljöerna bevaras och finns kvar för kommande generationer.

Läs mer om projektet på www.griponlife.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och följ oss gärna på våra sociala medier.

Föreläsning Länsstyrelsen Blekinge, Therese Asp , 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Återvinning av vatten och vattenbesparingar inom industrin

Simon Sörensen från Xylem vid Lyckebyån i Lindås berättade om arbetet med ett eget vattenverk för att använda 100% återvunnet vatten samt ett borrhålslager som innebär både vatten- och energibesparingar.

Vi fick ta del av Lindåsföretagets historia och hur företaget startade som ett litet gjuteri inom glasindustrin till att bli det globala pumpföretaget som det är idag, numera en del av Xylem. Exempel visades på hur Lindåsindustrins produkter används och var i världen de finns.

Därefter presenterade Xylems globala hållbarhetsmål och det arbete som har gjorts i direkt anslutning till Lyckebyån. Först och främst genom att bygga ett eget vattenverk för att använda 100% återvunnet vatten till samtliga processer. Dessutom genomförandet av ett borrhålslager och hur det har möjliggjort både vatten- och energibesparingar.

XylemFörstora bilden

Avslutningsvis presenterades de projekt som genomförts för att minska mängden avfall och öka den andel som är återvinningsbart.

Bevattning med renat avloppsvatten

Emmaboda golfklubb prisades för sin utveckling av att kunna bevattna med avloppsvatten. Göran Perssons powerpoint ger användbar information om ett projekt som förhoppningsvis sprids, exempelvis inom Lyckebyåns avrinningsområde.

Bevattning med renat avloppsvatten på Emmaboda Golfklubb , 4 MB, öppnas i nytt fönster.