Tillsammans för ett långsiktigt friskt och levande vattendrag!

Lyckebyåns vattenförbund är delaktig i en samverkan för Lyckebyån, i avsikt att skapa mål och strategier för olika vatten inom avrinningsområdet, för variationsrika skogar, för odlings/kulturlandskap.

Lyckebyåns vattenförbund är delaktig i en samverkansprocess för Lyckebyån och Mieån, med avsikt att skapa långsiktiga bevarandemål för åarnas utpekade ekologiska bevarandevärden. Deltagarna arbetar med att formulera mål som är begriplig och användbar, utifrån skilda bevarandevärden. Såsom variationsrika skogar, vattenmagasin, sjöar, våtmarker, grundvatten, strömmande vatten och lugnflytande sträckor samt olika odlings- och kulturlandskap. Olika metoder fordras för vad som ska analyseras och exempel på ansvariga organisationer är skogsägare, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen, Lyckebyåns vattenförbund och berörda kommuner.

Representanter för Lyckebyåns vattenförbund har deltagit i en workshop som ordnas av Länsstyrelsen Blekinges, i samverkan med Gripe on Life/Europeiska unionens LIFE-program. Workshopen pågick i två dagar och ägde rum på Naturum, Ronneby Brunnspark ett syfte är att tillsammans få tid att utbyta tankar, erfarenheter och idéer.

Samverkansprocessen följdes upp i januari vid del 2 i Karlskrona, dels som ett avslut av tidigare diskussioner, dels som ett avstamp för kommande aktiviteter.

De områden som behandlats när det gäller Lyckebyåns avrinningsområde gällde bland annat vattenhushållning för hushåll, kommun och industri. Liksom behovet av att sprida information om klimatanpassning vid odling exempelvis när det gäller vattenuttag, att skapa strategier och åtgärder för att stärka ett hållbart skogsbruk. Men även att erbjuda utbildning för att förhindra spridning av invasiva främmande arter samt att ha en restaureringsstrategi för att återskapa livsmiljöer och vattenhållande förmåga i Lyckebyån.