Lyckebyåns vattenförbund

Lyckebyåns vattenförbund – för samordning av åtgärder inom Lyckebyåns avrinningsområde.

Lyckebyåns vattenförbund är aktivt i hela Lyckebyåns avrinningsområde, som i huvudsak sträcker sig genom Lessebo, Emmaboda och Karlskrona kommuner. Avrinningsområdet omfattar såväl olika vattendrag som sjöar, från Visjön norr om Kosta till Lyckeby i Blekinge.

På väg genom Emmaboda ansluter åar med avrinning bland annat från Skruv och Långasjö. Landskapet består av skogs- och jordbruk och inte minst samhällen med olika industrier, alla beroende av vattenmiljön. I området finns goda möjligheter för friluftsliv med ett flertal naturreservat och olika vandringsleder i naturen, men även bevarade kulturmiljöer. Lyckebyåns avrinningsområde tillhör södra Östersjöns vattendistrikt som samordnas av Vattenmyndigheten i Kalmar.

Lyckebyåns vattenförbund består av berörda kommuner, företag enligt miljöskydds- och vattenlagen, markavvattningsföretag m. fl., och som representeras av en eller flera ledamöter. För förbundet finns en styrelse med säte i Emmaboda. Förbundets uppgift är att genom rensning, vattenreglering eller andra vattenvårdande åtgärder främja ett från allmän eller enskild synpunkt ändamålsenligt utnyttjande av vattnet i Lyckebyåns vattensystem. Förbundet styrs förutom de egna stadgarna, bland annat av Lag (1976:997) om vattenförbund samt Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lyckebyåns vattenförbund har även samverkan Lyckebyåns vattenråd samt med myndigheter och andra intressenter.

Pågående projekt i Lyckebyåns vattenförbund är att gemensamt ta upp åtgärder som kan påverka Lyckebyåns vattenkvalitet, exempelvis behov av vattenuttag, olika reningsmöjligheter, våtmarks- och kalkningsprojekt och dessutom följa olika provtagningar av vattenkvaliteten och vattentillgången i området. För att sprida information och kunskap om vad som kan påverka vattenkvalitet och vattentillgång genomförs exempelvis informationsdagar för förbundets medlemmar liksom för allmänheten. Ett fortlöpande projekt är information och studiebesök för skolor i området.