Lyckebyåns avrinningsområde

Lyckebyåns avrinningsområde presenteras inom fyra olika delområden, inom samtliga ett stort intresse för vattnets användning och kvalitetens bevarande. Den norra delen med sitt spännande källområde i olika slag av skogs- och våtmarker, men också traditionellt skogsbruk och mindre bruksorter. Området breddas nedströms i den östra delen, genom bäckar och sjöar, i bygder med småbruk och brukssamhällen och en av huvudorterna inom området. Den västra delen, mitt i utvandrarbygd, har spår av såväl småländsk kulturhistoria som inlandsisen och här breddas även huvudfåran för att stilla flyta vidare. I den södra delen är Lyckebyån både större och bitvis vildare, och visar mer av kustnära naturområden jord- och vattenbruk.

Lyckebyåns norra avrinningsområde

Lyckebyån

Foto: Gunilla Sunesson

Lyckebyåns källområden är belägna i sydöstra Kronobergs läns sjö- och slättbygd och bildar vattenområde runt Visjön, med bland annat naturreservat och rika fiskemöjligheter. I den norra delen av avrinningsområdet finns olika våtmarkområden, exempelvis mossar, sumpskog och den orörda myren Tiafly. Utefter ån bildas sjön Stampen och Förlången, där lämningar från såg, kvarn och kraftverk finns kvar. Lyckebyån passerar öster om Kosta och rinner genom Transjö, två orter med levande glasbruksmiljö men också historiska miljöer från olika tider.

Lyckebyån

Foto: Gunilla Sunesson

Söderut bildas en av avrinningsområdets större sjöar, Yggersrydsjön, med sitt speciella växt- och djurliv, exempelvis som rastplats för flyttfåglar. En grusväg går genom ett skogsbruksområde som plötsligt öppnas i ett säreget vattenområde där vägen går emellan och över sjöns olika delar. Här tillkommer biflöden från Grisabäcken och Barnabäcken som rinner upp i mindre bäckar, mossar och myrar öster om huvudfåran, samt Valpabäcken från väster.

Lyckebyåns avrinning utvidgas åt öster

Lyckebyån

Foto: Gunilla Sunesson

Lyckebyåns huvudfåra, med sitt levande djur- och växtliv, passerar igenom brukorterna Åfors och Johansfors och skapar unika kulturhistoriska miljöer och inte minst fina badmöjligheter och naturupplevelser. Ån rinner förbi ett flertal mindre byar och via Rostockasjön där fler mindre biflöden ansluter. Vid sjön finns en boplats och en vandringsled längs stigar i en trolsk natur. Vidare förbi en industri i Lindås som arbetar med senaste metoder för att spara och rena vatten. Bjurbäcken rinner upp nordväst om Emmaboda, och ger orten en speciell prägel med den konstgjorda Ersjön. Mellan Bjurbäcken och Ubbemålasjön finns ett större friluftsområde med olika naturupplevelser och aktiviteter.

Lyckebyån

Foto: Gunilla Sunesson

Söderut har landskapet i anslutning till ån stora naturvärden med betade åmader, torrängar, smååkrar och slåtterängar med dess karaktäristiska flora och fauna. Österut har avrinningsområdet breddats runt Skärsjön och Ödevaten för att genom Gusemålabäcken, ett större biflöde, ansluta till Lyckebyån söder om Emmaboda. Området består med mindre jord- och skogsbruk och är som helhet av stor betydelse för naturintresserade och för turister. Exempelvis finns flera vandrings- och cykelleder, vattenbruk med olika fiskeaktiviter i typiskt småländska miljöer.

Lyckebyåns avrinning från väster

Lyckebyån

Foto: Gunilla Sunesson

Västerut finns ett mindre källområde runt Skruv som rinner mot sjön Löften och vidare till Harebosjön där ett biflöde från den restaurerade sjön i Långasjö ansluter. I området finns Utvandrarleden som bland annat går utmed Löften på en grusås och vidare genom gårdar och byar med mindre åkrar och stenig betesmark samt blandskogar med väldiga flyttblock. I området finns kulturhistoriska platser med koppling till utvandringen och till småskaligt jord- och skogsbruk. Rester från stenåldersboplats ska enligt folktron ha funnits vid Löften. Från Harebosjön rinner vattnet ut i Törn som är en av de större sjöarna i avrinningsområdet och som i sin tur har avrinning österut till Lyckebyån via den vattenrika Linneforsån. Här fanns tidigt ett pappersbruk och den pampiga herrgårdsliknande miljön finns delvis bevarad.

Lyckebyån

Foto: Gunilla Sunesson

Naturen runt Törn är omväxlande med våtmarker, odlingsmarker och skogsmark. Utmed Törns västra strand finns en vacker del av Utvandrarleden, ett naturreservat med lövskog och badplats. Utmed den östra stranden går järnvägen mot Karlskrona och i söder finns bad och camping. I utkanten av Vissefjärda flyter Lyckebyån stilla och bildar Kyrksjön, här finns en speciell kulturmiljö med den gamla kyrkan, en välbevarad hembygdsgård, en guldbro och ett bränneri. Vid åns andra strand finns också en vackert anlagd golfbana, med framsynt miljöarbete.

Södra delen av Lyckebyåns avrinningsområde

Lyckebyån

Foto: Gunilla Sunesson

I Fur finns den gamla "fredsbron" över Lyckebyån som utgjorde riksgräns mellan Sverige och Danmark fram till 1658. Området erbjuder småvägar, vandringsleder, vildmarksstigar och fornminnen. På sin väg in i Blekinge rinner Lyckebyån åt sydöst och därmed tillkommer ett källområde norr och öster om ån.

Lyckebyån

Foto: Gunilla Sunesson

I Blekinge breder dalgången ut sig i ett öppet odlingslandskap med rullstensåsar och variationsrika betesmarker med bl. a skogsbete. I Lyckebyåns vattensystem finns flodpärlmussla i de nedre 9 km, havsvandrande och stationär öring, kustgående sik och bäcknejonöga. I systemet finns även fiskgjuse, storlom, strömstare och forsärla. Förekomst av den rödlistade hårklomossan har dokumenterats. Lyckebyån mynnar ut i den grunda Lyckebyfjärden, en del av Östersjön.